POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV NA WEBOVÝCH STRÁNKACH JAGUAR LAND ROVER – PREVÁDZKOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU FINAL – CD PREMIUM

1. ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ PRI ČÍTANÍ TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spoločnosť FINAL – CD premium, s. r. o. je Autorizovaným predajcom a servisom pre značky JAGUAR LAND ROVER.

Naša spoločnosť rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom využívame osobné údaje získané z našich webových stránok, a informujú vás o vašich právach na ochranu údajov.

Posledná aktualizácia zásad ochrany osobných údajov: 22.05.2018.

2. OCHRANA ÚDAJOV – ČO BY STE MALI VEDIEŤ, KEĎ POUŽÍVATE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY1. KTO SME A NA KTORÉ WEBOVÉ STRÁNKY SA VZŤAHUJÚ TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto sme: Keď hovoríme o „FINAL – CD premium, s. r. o.“, TAB’, ‘my’ ‘náš’ or ‘nami’ v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, odkazujeme na: FINAL – CD premium, s. r. o., so sídlom Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, IČO: 50 846 825, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 34574/R.

Na čo sa vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na web stránky so sídlom v SK, bližšie špecifikované v prílohe týchto Zásad. V záujme transparentnosti, keď navštívite webovú stránku spoločnosti FINAL – CD premium, s. r. o.,
a.s., na ktorú sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov, táto stránka môže byť pod kontrolou iných subjektov v rámci skupiny FINAL – CD premium, s. r. o., alebo tretej strany konajúcej v mene našej skupiny. Vyzývame vás, aby ste použili odkaz na zásady ochrany
osobných údajov na spodku webovej stránky, ktorú navštívite, a prečítali si príslušné podmienky zásad ochrany osobných údajov.

V prípade ak máte na nás otázku týkajúcu sa našich stránok, môžete použiť ktorýkoľvek z nasledovných kontaktov:
- Otázku týkajúcu sa Jaguar: predaj.jlr@finalcd.sk
- Otázku týkajúcu sa Land Rover: predaj.jlr@finalcd.sk

- Otázku súvisiacu s kúpu tovaru Jaguar: predaj.jlr@finalcd.sk
- Otázku súvisiacu s kúpu tovaru Land Rover: predaj.jlr@finalcd.sk

2. AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME Z NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK A AKÉ INFORMÁCIE ZÍSKAVAME Z INÝCH ZDROJOV.

Naše webové stránky primárne slúžia ako informačné portály, ktoré vám majú poskytnúť lepší prehľad o našich vozidlách, výrobkoch a službách. Okrem toho však ponúkame aj niekoľko funkcií webových stránok, ktoré zbierajú informácie, ktoré nám poskytujete, keď žiadate, aby sme vám poskytovali najnovšie informácie, aby sme vás zaradili do zoznamov, podujatí alebo zážitkov, resp. keď kupujete tovar alebo si objednávate či požadujete služby.

Hlavné spôsoby, akými zbierame informácie z našich webových stránok:

(a) keď navštívite alebo použijete naše webové stránky a počas interakcie s nimi, napríklad pri zasielaní požiadavky na online služby alebo ich používaní, kde zistíte viac o podujatí alebo zážitku, resp. požadujete akékoľvek iné informácie;

(b) keď vstúpite do personalizovaných webových oblastí a použijete naše webové stránky ako spôsob, ako sa s nami spojiť, ako miesto, kde môžete požiadať o personalizované pripomienky, získať informácie o svojom vozidle a/alebo požiadať o servis vozidla alebo iné informácie, ktoré vám majú byť oznámené;

(c) keď poskytujete informácie na niektorej z kariérnych stránok spoločnosti FINAL – CD premium, s. r. o. alebo počas interakcie s ňou;

(d) keď nás kontaktujete (prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na našich webových stránkach) alebo nám pošlete korešpondenciu.

Kliknutím na okno „Viac informácií“ zistíte viac o údajoch, ktoré od vás môžeme získať priamo.

Informácie môžeme získavať aj z iných zdrojov. Napríklad:

(a) Údaje súvisiace s vozidlom zo zdrojov nezávislých tretích strán: Keď vlastníte vozidlo značky Jaguar Land Rover, informácie týkajúce sa vás a vášho vozidla (vrátane identifikačného čísla vozidla alebo VIN) si môžeme vo vhodnej miere vymieňať v rámci našej siete predajcov, servisov, dovozcov, poskytovateľov úverov a poskytovateľov náhradných vozidiel na báze úveru, a môžeme ich použiť na informovanie akýchkoľvek personalizovaných webových oblastí, na príjem ktorých sa zaregistrujeme. To, ktoré informácie si vymieňame, závisí od rôznych faktorov, ako napríklad od toho, od koho ste vozidlo kúpili, a od služieb, ktoré od nás požadujete počas obdobia vlastníctva vozidla. Viac informácií nájdete nižšie v časti 4 (S kým sa delíme o vaše osobné údaje). Zároveň si prečítajte naše podmienky používania služieb InControl a zásady ochrany osobných údajov (pre Jaguar tu: https://incontrol.jaguar.com a pre Land Rover tu: https://incontrol.landrover.com), kde nájdete viac informácií o údajoch týkajúcich sa vozidla.

(b) Podporné služby tretích strán: Na to, aby sme mohli poskytovať služby cez naše webové stránky a uchovávať primerané záznamy, a tiež ako podporu pri vybavovaní otázok môžeme získavať informácie o vás a vašich aktivitách na webových stránkach od spoločností našej skupiny alebo tretích strán ako poskytovateľov (napr. na potvrdenie platieb na webových stránkach, na sledovanie dodávok na základe objednávok na webových stránkach, na podporu údržby webových stránok). Viac informácií o kategóriách našich dodávateľov nájdete nižšie v časti 4 (S kým sa delíme o vaše osobné údaje).

(c) Údaje o zariadeniach: Vaše webové stránky automaticky zbierajú niektoré informácie o zariadeniach, s cieľom optimalizovať vašu skúsenosť s webovou stránkou (napríklad naša webová stránka môže automaticky prispôsobiť veľkosť obrazovky podľa zariadenia, ktoré používate na prehliadanie webovej stránky). Tieto údaje navyše pomáhajú aj pri analýze webových stránok. Viac informácií o automatizovanom zbere údajov a súboroch „cookie“ nájdete v našich zásadách týkajúcich sa súborov „cookie“, ktoré sú dostupné prostredníctvom tohto odkazu.

(d) Marketingové údaje: Vaše kontaktné údaje, marketingové preferencie alebo iné informácie nám môžu sprostredkovať predajcovia alebo iné partnerské tretie strany, na základe primeraného oznámenia a v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Máte právo požiadať nás, aby sme nepoužívali vaše osobné údaje na marketingové účely. Viac informácií o svojich právach na ochranu údajov nájdete nižšie v časti 7 (Vaše práva na ochranu údajov).

(e) Verejné zdroje údajov: Môžeme využívať verejné zdroje údajov, napríklad na podporu fungovania webovej stránky (napr. na účely overovania alebo kontroly podvodov) a/alebo na zachovanie presnosti uchovávaných údajov. Napríklad môžeme príležitostne uskutočniť kontroly u Licenčnej agentúry pre vodičov a vozidlá (DVLA) a skontrolovať, či sú naše informácie o majiteľoch vozidiel aktuálne.

VIAC INFORMÁCIÍ...

… o osobných údajoch, ktoré môže spoločnosť FINAL – CD premium, s. r. o., získavať priamo...
Získavame informácie, ktoré nám poskytujete pri používaní našich webových stránok, napríklad keď zadávate informácie do online formulárov alebo dátových polí na našich webových stránkach. Zároveň od vás môžeme získavať informácie aj prostredníctvom iných online prostriedkov, napríklad ak pridávate komentáre na našich stránkach v rámci sociálnych médií. To budú informácie, ktoré sú pre vás viditeľné, a môžu zahŕňať vaše meno, povolanie, kontaktné údaje (napr. e-mail, korešpondenčnú adresu a číslo telefónu/mobilu), údaje o kreditnej karte/platobné údaje, údaje z vodičského preukazu, údaje týkajúce sa vozidla a všeobecné informácie, o ktoré sa s nami rozhodnete podeliť, ako napríklad vaše skúsenosti s produktmi a službami, ktoré zastrešuje spoločnosti FINAL – CD premium, s. r. o.

3. AKO VYUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE.

Osobné údaje využívame na správu a vybavenie žiadostí o služby a informácie, na pochopenie využívania služieb, vozidiel a webových stránok, ako aj na to, aby boli naše výrobky a služby (vrátane našich webových služieb) čo najefektívnejšie. Viac informácií o spracovaní údajov a relevantných právnych dôvodoch nájdete nižšie v okne „Viac informácií“.

VIAC INFORMÁCIÍ...

Hlavné spôsoby využitia vašich osobných údajov a právne dôvody, o ktoré sa v tejto súvislosti opierame, sú:

Aktivita Príslušné právne dôvody:
Údržba a podpora používania webových stránok

Keď používate online služby, ktoré sa riadia našimi stanovenými online zmluvnými podmienkami (napríklad nákup v online obchodoch alebo účasť na zlosovaniach a súťažiach), my a tretie strany, ktorým to povolíme, budeme spracúvať údaje viacerými spôsobmi, ktoré podporia naše služby poskytované cez webové stránky. To môže zahŕňať napríklad tieto aktivity: potvrdenie identity, akékoľvek kontroly podvodov a overenie, dodanie služieb, správa zlosovaní, súťaže, ponuky partnerstva, prieskumy a iné propagačné aktivity, akékoľvek platné platobné procesy a aktivity zberu údajov, podpora zákazníkov a akákoľvek komunikácia týkajúca sa prebiehajúcich služieb. Zároveň sa môžeme snažiť vylepšiť naše služby a pomocou skúseností zákazníkov posilniť naše interné procesy. Napríklad keď nám zavoláte (naše čísla starostlivosti o zákazníkov sú dostupné na našich webových stránkach), informujeme vás, že naše hovory sa nahrávajú na účely školení, auditu a kvality).
Potrebné na uzavretie zmluvy
Oprávnené záujmy v oblasti prevádzkovania efektívnych služieb cez webové stránky

V prípade, že sa na uzavretie zmluvy vyžadujú osobné údaje, určíme, ktoré informácie sú povinné. Následkom neposkytnutia týchto informácií môže byť napríklad to, že nebudeme môcť pokračovať v požadovanej službe.
Správa vašich žiadostí

Budeme spracúvať údaje pri spravovaní vašich žiadostí zadaných na našich webových stránkach alebo ich prostredníctvom (napr. keď požiadate o brožúru, zaregistrujete sa na „odber noviniek“ alebo zadáte svoje údaje do niektorého iného formulára alebo dátového poľa na webovej stránke). Okrem toho budeme spracúvať údaje v súvislosti s poskytovaním a zachovávaním osobného zážitku z webovej stránky.
Oprávnené záujmy v oblasti prevádzkovania efektívnych služieb cez webové stránky.
Vylepšenie skúsenosti s webovou stránkou

Pre spríjemnenie a zefektívnenie vášho online zážitku vopred vyplníme dátové polia na webovej stránke.
Oprávnené záujmy v oblasti vylepšenia, zjednodušenia a zefektívnenia skúseností s webovými stránkami.
Interný výskum a vývoj

Na účely interného výskumu, vývoja, analytiky, analýzy a generovania správ, napr. monitorovanie aktuálnej výkonnosti vozidla, predvídanie trendov alebo výkonnosti, vývoj nových funkcií, výrobkov a služieb alebo preukazovanie dodržiavania regulačných požiadaviek.
Oprávnené záujmy v oblasti zhodnotenia a vylepšenia výkonu, riadenia súladu s predpismi, monitorovania trendov a vývoja nových výrobkov.
Marketingové aktivity

Získame váš súhlas s marketingovou komunikáciou elektronickou formou (napr. prostredníctvom e-mailu, SMS a pod.) a o vaše údaje týkajúce sa elektronickej marketingovej komunikácie sa môžeme podeliť s našou sieťou nezávislých tretích strán, ak na to poskytnete svoj súhlas. V prípade, že na našej webovej stránke používame súbory „cookie“, budeme zároveň dodržiavať povinnosti týkajúce sa súborov „cookie“.

Ďalšie marketingové aktivity budú prebiehať na základe zváženia oprávnených záujmov. Napríklad prispôsobenie marketingovej komunikácie na mieru alebo zasielanie cielených marketingových správ poštou alebo prostredníctvom sociálnych médií a iných platforiem tretích strán; poskytovanie informácií o podobných výrobkoch a službách existujúcim zákazníkom. V záujme vylepšenia služieb poskytovaných prostredníctvom našich webových stránok vás môžeme požiadať, aby ste sa príležitostne zúčastnili prieskumu. Či tak urobíte, závisí len od vás.
Použijeme profilovanie, ako aj činnosti prieskumu a analýzy na to, aby sme mohli formovať naše marketingové stratégie, lepšie pochopiť našich zákazníkov a návštevníkov; podporiť reklamu na našich webových stránkach a ešte vylepšiť informácie, funkcie a služby, ktoré poskytujeme na našich webových stránkach.
Súhlas
Poznámka: V prípade, že zbierame vaše osobné údaje na základe súhlasu, svoj súhlas s používaním vašich informácií niektorým z týchto spôsobov môžete kedykoľvek odvolať. Viac informácií nájdete nižšie v časti 7 pod nadpisom Odvolanie súhlasu. (Toto právo neovplyvňuje legálnosť spracovania údajov na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.)

Oprávnené záujmy týkajúce sa účelov priameho marketingu
Uchovávanie záznamov a všeobecná správa

Na uchovávanie našich záznamov, správu a udržiavanie našich webových stránok, podporu vašich otázok a akýchkoľvek iných interných operácií a na administratívne účely (napríklad to bude zahŕňať riešenie problémov, testovanie, podporu našich požiadaviek na audit a odpoveď na akékoľvek vaše otázky vrátane uplatnenia práv na ochranu údajov).
Oprávnené záujmy v oblasti udržiavania primeranej správy webových stránok, záznamov a služieb
Bezpečnosť sietí a informácií

Na zachovávanie bezpečnosti našich sietí a informácií, aby sme mohli prijímať kroky na ochranu vašich informácií pred stratou, poškodením, krádežou alebo neoprávneným prístupom. A na zachovanie vhodného umiestnenia serverov (napríklad môžeme spolupracovať s tretími stranami s cieľom podporiť vhodné použitie cloudových služieb).
Oprávnené záujmy primerané na zabezpečenie bezpečnosti sietí a informácií
Akvizície a likvidácie podnikov

Akékoľvek údaje, ktoré je potrebné spracúvať v súvislosti s akvizíciou a likvidáciou podnikov
Oprávnené obchodné záujmy
Právna povinnosť
Správa právnych a regulačných požiadaviek

Na správu právnych a regulačných žiadostí a požiadaviek, dodržiavanie alebo obhajovanie zákonných práv alebo na prevenciu/odhalenie zločinu (napríklad ak sa to vyžaduje v záujme pomoci Daňovému a colnému úradu jej veličenstva (HMRC), orgánom činným v trestnom konaní, ako je polícia, Licenčná agentúra pre vodičov a vozidlá (DVLA) alebo akýkoľvek iný verejný orgán alebo kriminálny vyšetrovací orgán, resp. na zabezpečenie národnej bezpečnosti).
Oprávnené záujmy týkajúce sa dodržiavania právnych predpisov a nariadení, vrátane reakcií vo vzťahu k regulačným orgánom
Právna povinnosť
Servisná komunikácia

V prípade, že vás informujeme o súrnych zvolávacích akciách týkajúcich sa bezpečnosti alebo výrobku.
Podstatné záujmy
Právna povinnosť


4. S KÝM SA DELÍME O VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE.

O vaše osobné údaje s môžeme deliť s:

- takými tretími stranami, ktoré s nimi potrebujú narábať, aby sme vám mohli poskytovať výrobky a služby, na odber ktorých ste sa zaregistrovali alebo ktoré požadujete, napríklad aby sme vám mohli poskytnúť alebo ponúknuť financovanie, úver alebo poistenie, poskytnúť marketingové alebo reklamné podporné služby a optimalizovať služby cez webové stránky;
- našou sieťou predajcov a autorizovaných servisov (spoločne označované ako naša „maloobchodná sieť“), aby sme mohli splniť požiadavky na tovar, služby atď., ako aj na účely hodnotenia a školenia, aby sme mohli zvyšovať kvalitu služieb, ktoré získavate prostredníctvom interakcie s našou maloobchodnou sieťou;
- spoločnosťami v rámci skupiny FINAL – CD premium, s. r. o. v súlade so spôsobmi používania údajov stanovenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov;
- tretími stranami v prípade predaja alebo kúpy akéhokoľvek podniku alebo aktív;
- ak sme povinní zverejniť vaše osobné údaje alebo sa o ne podeliť, s cieľom splniť akúkoľvek právnu alebo regulačnú povinnosť alebo žiadosť, resp. presadiť dodržiavanie týchto podmienok alebo preskúmať ich skutočné porušenie alebo podozrenie z porušenia.

Vo vzťahu k našim poskytovateľom služieb sme zaviedli bezpečnostné opatrenia, ktoré zaručujú bezpečné uchovávanie vašich údajov a ich používanie v súlade s účelmi stanovenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

VIAC INFORMÁCIÍ...

… o sieti nezávislých tretích strán spoločnosti FINAL – CD premium, s. r. o..

Spolupracujeme s rôznymi nezávislými tretími stranami, napríklad s našou maloobchodnou sieťou, poskytovateľmi úverových produktov, zmluvnými poskytovateľmi náhradných vozidiel. Týmto subjektom môžete zaslať osobné údaje priamo vy (napríklad, ak ich kontaktujete telefonicky alebo e-mailom alebo prostredníctvom ich webových stránok) alebo v prípade, kde je to vhodné, sa s nimi môžeme podeliť o osobné údaje, aby sme im poskytli podporu pri riešení vašich otázok alebo iných požiadaviek na služby.

V prípade, ak použijete SK webové stránky na účely vyhľadania kontaktov na členov našej siete predajcov a opravovní, títo sú (s výnimkou prípadov, ak je výslovne uvedené inak), samostatné právne a obchodné subjekty, bez spojitosti s FINAL – CD premium, s. r. o. Akýkoľvek kontakt, ktorý s nim nadviažete (napríklad telefonicky alebo zaslaním e-mailu) a akékoľvek údaje, ktoré im poskytnete pri používaní ich webových stránok, budú pod ich kontrolou, nie pod kontrolou spoločnosti FINAL – CD premium, s. r. o. Ak máte otázky týkajúce sa používania vašich osobných údajov tretími stranami (napr. predajcom, dovozcom, poskytovateľom úveru, zmluvným poskytovateľom náhradných vozidiel alebo servisom), odporúčame, aby ste priamo kontaktovali príslušné subjekty.

Informácie o nezávislých tretích stranách, s ktorými spolupracujeme:

Jaguar:

- Našu maloobchodnú sieť môžete vo všeobecnosti identifikovať pomocou funkcie „vyhľadať predajcu“ na našich webových stránkach. Môžete ich vyhľadávať podľa mena, lokality alebo PSČ. Úplný zoznam všetkých Autorizovaných predajcov a opravovní je dostupný tu.

Land Rover:

- Členov našej siete môžete vyhľadať použitím funkcie „vyhľadať predajcu“ na našej stránke. Úplný zoznam všetkých Autorizovaných predajcov a servisov je dostupný tu.

… o dodávateľoch...
Na podporu nášho podnikania využívame viacero dodávateľov služieb, pričom títo dodávatelia služieb môžu mať prístup k našim systémom a údajom, aby nám alebo vo váš prospech mohli poskytovať služby, napríklad spracovatelia platieb, informačné technológie ako poskytovatelia hostingových služieb, podporné služby marketingu a digitálnej reklamy, služby pre zákazníkov a správa vzťahov so zákazníkmi, odborníci na služby a systémy, analytická podpora webových stránok, lodná doprava zásielok z internetového obchodu, dodávky a podpora pre podujatia a zážitky.

… o verejných orgánoch, orgánoch činných v trestnom konaní a regulačných orgánoch...
Príležitostne môže polícia, iné orgány činné v trestom konaní a regulačné orgány požadovať osobné údaje, napríklad na účely predchádzania alebo odhalenia zločinu, prípadne na účely zadržania alebo stíhania páchateľov.

5. INFORMÁCIE O MEDZINÁRODNOM PRENOSE ÚDAJOV.

FINAL – CD premium, s. r. o. používa servery umiestnené v rámci EU. O osobné údaje z webových stránok sa však môžeme podeliť s dodávateľmi alebo spoločnosťami skupiny sídliacimi mimo EÚ, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely. V takom prípade uplatňujeme bezpečnostné opatrenia, aby sme zvýšili ochranu údajov, ktorá sa vzťahuje na takýto prenos údajov. To zahŕňa posúdenie primeranosti príslušnej tretej krajiny, prípadne použitie vzorových zmluvných podmienok schválených Európskou komisiou a prípadne posúdenie certifikácie „Privacy Shield“ (Štít na ochranu osobných údajov) pre subjekty sídliace v USA.

VIAC INFORMÁCIÍ...

… o kontrolách primeranosti, ktoré spoločnosťFINAL – CD premium, s. r. o. zavádza pri medzinárodnom prenose údajov…
Ak sa spoločnosť FINAL – CD premium, s. r. o. rozhodne podeliť o osobné údaje s treťou stranou sídliacou mimo EÚ, v záujme zabezpečenia primeraného prenosu týchto údajov sa musia zvážiť tieto faktory:

- Používanie opatrení, ako napríklad opatrení na podporu primeraného prenosu osobných údajov, schválených Európskou komisiou. V rámci skupiny máme tiež spoločnosti a využívame dodávateľov sídliacich v krajinách inde vo svete. S cieľom zabezpečiť pri týchto prenosoch súlad s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov budeme používať mechanizmy prenosu údajov schválené Európskou komisiou, ako je napríklad používanie vzorových zmluvných doložiek schválených Komisiou. Vo vhodných prípadoch posudzujeme aj to, či sa dodávateľ vie preukázať záväznými firemnými pravidlami. (Záväzné firemné pravidlá predstavujú mechanizmus na ochranu údajov uznávaný nariadením GDPR, ktorý zabezpečuje primeraný prenos osobných údajov). Môžeme spolupracovať s dodávateľmi, ktorí sa vedia preukázať certifikátom „Privacy Shield“.
- V záujme pochopenia ochranných opatrení požadovaných vo vzorových doložkách schválených Európskou komisiou je ich vzorové znenie dostupné z tejto lokality.
- Ak chcete zobraziť kompletný zoznam schválených záväzných firemných pravidiel, kliknite na tento dokaz.
- Kompletný zoznam účastníkov programu „Privacy Shield“ a informácie o ich certifikátoch „Privacy Shield“ sú dostupné cez tento webový odkaz.

6. AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie výrobkov a služieb, na odber ktorých ste sa zaregistrovali. Môžeme ich uchovávať aj z toho dôvodu, aby sme zabezpečili súlad s našimi právnymi požiadavkami, odpovedali na otázky a vyriešili prípadné spory, podporili naše oprávnené záujmy a presadili naše práva.

Medzi kritériá, na základe ktorých stanovujeme obdobie uchovávania, patria tieto: Informácie, ktoré sme vám o období uchovávania poskytli na našich webových stránkach alebo v zmluvných podmienkach týkajúcich sa našich webových stránok. Okrem toho použijeme aj ďalšie kritériá, ako napríklad príslušné platné zmluvné ustanovenia, zákonom vymedzené obdobia, príslušné regulačné požiadavky a priemyselné normy.

7. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJOV.

V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte okrem iného právo odvolať poskytnutý súhlas, byť informovaný a mať prístup k svojim osobným údajom, opraviť alebo doplniť nepresné údaje a za niektorých okolností obmedziť svoje osobné údaje, požadovať ich vymazanie, namietať voči ich spracovaniu alebo požadovať ich prenosnosť na inú organizáciu.

Dbáme o to, aby sme poskytovali najvyššiu úroveň zákazníckych služieb. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu s nami potrebujete alebo chcete spojiť v súvislosti so svojimi právami na ochranu údajov, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej nižšie a do predmetu uveďte, že ide o vaše práva na ochranu údajov. Táto e-mailová adresa pre vzťahy so zákazníkmi je príslušný kontakt na nášho pracovníka pre ochranu údajov, ak sa zasielané otázky týkajú ochrany údajov:

- jagcrc@jaguarlandrover.com
- lradvice@jaguarlandrover.com

Ak nie ste spokojní a chcete podať sťažnosť týkajúcu sa ochrany údajov, kontaktujte nás priamo na tejto e-mailovej adrese: gdpr.finalcd@finalcd.sk. V prípade nespokojnosti máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Viac informácií o týchto právach na ochranu údajov nájdete nižšie v okne „Viac informácií“.


VIAC INFORMÁCIÍ...

… o mojich právach dotknutej osoby...

- Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ako aj na účely elektronickej marketingovej komunikácie, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Napríklad stačí použiť dostupné možnosti na zrušenie odberu, ktoré sú súčasťou e-mailovej marketingovej komunikácie, ktorú vám posielame.


- Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, namietať voči ich spracovaniu, požiadať o opravu prípadných chýb, obmedzenie alebo ukončenie spracovania údajov alebo ich vymazanie. Ak nás požiadate o vymazanie údajov alebo ukončenie ich spracúvania, nie vždy budeme povinní tak urobiť. V takom prípade vám poskytneme príslušné vysvetlenie.

- Za určitých okolností nás môžete požiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v použiteľnom elektronickom formáte a preniesli ich tretej strane (právo na prenosnosť údajov). Toto právo platí len za určitých okolností. Ak neplatí, poskytneme príslušné vysvetlenie.


… o tom, ako sa spojiť s Úradom na ochranu osobných údajov (UOOU) …

- Úrad na ochranu osobných údajov je orgán vykonávajúci dohľad v oblasti ochrany osobných údajov v SR. Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov je: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská Republika. V prípade záujmu je možné Úrad kontaktovať ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov
- návštevou stránky Úradu na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
- telefonicky na čísle +241/2/3231 3214,
- písomne, na adresu sídla Úradu na ochranu osobných údajov,
- mailom, na adresu statny.dozor(zav)pdp.gov.sk,
- faxom: +421 /2/ 3231 323.

8. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky prevádzkované inými spoločnosťami, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Tieto zásady sa nevzťahujú na tieto iné webové stránky, a preto vás vyzývame, aby ste si prečítali ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Nenesieme zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov a praktiky iných webových stránok a aplikácií (aj keď k nim pristupujete prostredníctvom nami poskytnutých odkazov) a odkazy na tieto webové stránky poskytujeme výlučne z informačných dôvodov a pre vaše pohodlie. Výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah, praktiky v oblasti ochrany osobných údajov a podmienky používania a neposkytujeme žiadne potvrdenia, vyhlásenia ani prísľuby týkajúce sa ich presnosti, obsahu alebo úplnosti.

9. ZACHOVÁVANIE BEZPEČNOSTI VAŠICH INFORMÁCIÍ

Podnikneme všetky primerane potrebné kroky na to, aby sa s vašimi údajmi narábalo bezpečným spôsobom a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Od všetkých našich poskytovateľov služieb požadujeme, aby zaviedli primerané opatrenia na zachovanie bezpečnosti vašich informácií.

V prípade, že sme vám poskytli (alebo ste si zvolili) heslo, ktoré vám umožňuje prístup k akejkoľvek personalizovanej oblasti na webovej stránke spoločnosti JLR, ste zodpovedný za to, aby ste toto heslo udržali v tajnosti. Žiadame vás, aby ste sa so svojím heslom nikomu nezverovali.

Prenos informácií cez internet, žiaľ, nie je úplne bezpečný. Hoci vynaložíme maximálne úsilie na ochranu vašich osobných údajov, nedokážeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných cez internet; každý prenos je na vaše vlastné riziko. Vaše informácie budeme uchovávať v bezpečnom prostredí chránené kombináciou fyzických a technických opatrení, ako sú napríklad šifrovacie technológie alebo systémy overovania, aby sa zabránilo akejkoľvek strate, zneužitiu, zmene, zverejneniu, zničeniu, krádeži alebo neoprávnenému prístupu.

Príloha – Na ktoré webové stránky spoločnosti FINAL – CD premium, s. r. o.sa vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na webové stránky uvedené nižšie. Ide o webové stránky spoločnosti FINAL – CD premium, s. r. o., kde je kontrolórom údajov spoločnosť FINAL – CD premium, s. r. o.

Spoločnosť FINAL – CD premium, s. r. o. je zodpovedná za spracovanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom týchto webových stránok:

www.zilina.jaguar.sk
www.zilina.landrover.sk

V týchto zásadách ochrany osobných údajov tieto stránky označujeme ako „JLR SK web stránky“ alebo „naše web stránky“

V záujme transparentnosti, tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na všetky webové stránky pod značkou Jaguar Land Rover, a preto vás vyzývame, aby ste vždy klikli na odkaz na zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke, ktorú navštívite, a pozreli si príslušné informácie o ochrane osobných údajov.

Obzvlášť upozorňujeme, že nasledujúce webové stránky majú svoje vlastné osobitné podmienky používania webovej stránky a zásady ochrany osobných údajov a v súčasnosti sa na ne nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov.

Webové stránky InControl:

- https://incontrol.jaguar.com
- https://incontrol.landrover.com

Toto sú webové stránky, kde je kontrolórom údajov spoločnosť Jaguar Land Rover Limited, ale riadia sa samostatnými a odlišnými podmienkami používania webovej stránky a zásadami ochrany osobných údajov.

The British Motor Museum Website:
https://www.britishmotormuseum.co.uk/

Kontrolórom údajov pre túto webovú stránku nie je spoločnosť FINAL – CD premium, s. r. o., ale samostatný subjekt v rámci skupiny JLR. Pre túto stránku platia samostatné a odlišné zásady ochrany osobných údajov.

Nezávislé spoločnosti, nad ktorými nemáme kontrolu: Keď z našich webových stránok prejdete na tretiu stranu, napríklad predajcu, servis, poskytovateľa úverových produktov alebo zmluvného poskytovateľa náhradných vozidiel, ide o nezávislé strany, ktoré nie sú súčasťou skupiny FINAL – CD premium, s. r. o., To znamená, že spoločnosť FINAL – CD premium, s. r. o., už nebude mať kontrolu nad údajmi, ktoré v takom prípade poskytnete tretím stranám (a v niektorých prípadoch ani prístup k nim). Viac informácií získate po kliknutí na možnosť „Viac informácií“ vyššie v časti 4 (S kým sa delíme o vaše osobné údaje).

Web stránky, za ktoré nezodpovedáme: V prípade ak navštívite ktorúkoľvek z týchto web stránok:

- https://www.landrover.com/
- https://www.jaguar.com

Upozorňujeme, že tieto stránky presahujú rámec týchto zásad ochrany osobných údajov a budú sa na ne vzťahovať ich vlastné zásady ochrany osobných údajov.